Rekrutacja

HOT-INFO

Rekrutacja

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

  • 17 maja - 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami z wyjątkiem: szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych (w tych placówkach wnioski przyjmowane będą w dniach 17-31 maja 2021 r. do godz. 15.00)
  • 25 czerwca - 14 lipca 2021 r. - dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • 23 lipca - 30 lipca 2021 r- potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile kandydat nie dostarczył tych dokumentów wcześniej
  • 2 sierpnia 2021 r. - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Terminy przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Od 1 czerwca do 14 czerwca 2021 r. odbędą się sprawdziany uzdolnień kierunkowych, predyspozycji językowych lub próby sprawności fizycznej.

Wyniki tych sprawdzianów powinny zostać podane przez szkoły do 17 czerwca 2021 r.

 

Do technikum potrzebne jest zaświadczenie lekarskie

Należy pamiętać, że w przypadku ubiegania się o przyjęcie do technikum potwierdzając wolę nauki w danej szkole oprócz przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, należy również przedstawić przedłożyć zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją nauki w danej szkole.

 

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK 2021/2022

 

 Technikum.

Lp.

Typ szkoły

Szkoła ponadpodstawowa

(technikum 5-letnie, liceum 4-letnie i szkoła branżowa 3-letnia)

Charakterystyka zawodu/klasy

(krótki opis)

1.                   

Technikum nr 3

technik elektryk – innowacja „Szkolenie wojskowe”

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, fizyka

Wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji. Klasa mundurowa jest innowacją, której głównym celem jest uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć, a także rozwijanie zainteresowań młodzieży.

technik pojazdów samochodowych

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, fizyka

Diagnozuje i naprawia podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych. Organizuje i prowadzi proces obsługi pojazdów samochodowych.

technik informatyk

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, fizyka

Zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także diagnostyką, naprawą i konfigurowaniem sprzętu, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem technologii informacyjnych.

technik mechanik CNC

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, fizyka

Obsługuje maszyny sterowane numerycznie CNC. Zajmuje się wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

technik hotelarstwa

Przedmioty rozszerzone:

- j.angielski, geografia

Wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi gości obiektu świadczącego usługi hotelarskie. Planuje i realizuje usługi w recepcji.

technik geodeta

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, fizyka

Wykonuje pomiary sytuacyjne i wysokościowe oraz opracowuje wyniki pomiarów. Wykonuje obsługę geodezyjną inwestycji budowlanych. Opracowuje mapy i profile terenu.

technik budownictwa

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, fizyka

Organizuje i kontroluje roboty budowlane. Sporządza kosztorysy oraz przygotowuje dokumentację przetargową. Organizuje i kontroluje roboty budowlane stanu surowego oraz wykończeniowe.

technik mechatronik

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, fizyka

Projektuje, montuje i eksploatuje  urządzenia i systemy mechatroniczne. Tworzy dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych.

technik logistyk

Przedmioty rozszerzone:

- j.angielski, geografia

Organizuje i monitoruje przepływ zasobów, towarów i informacji w jednostkach organizacyjnych. Zarządza logistyką podczas realizacji procesów transportowych.

technik spawalnictwa (Nowy kierunek)

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, fizyka

Zajmuje się projektowaniem połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn i dokonywanie oceny złączy spawanych, naprawy i konserwacji urządzeń. Obsługuje urządzenia kontrolno – pomiarowe.

technik spedytor (Nowy kierunek)

Przedmioty rozszerzone:

- j.angielski, geografia

Organizuje przemieszczanie ładunków, wykonuje czynności związane z obsługą przesyłki towarowej i prowadzi rozliczenia z klientami i kontrahentami. Prowadzi dokumentację spedycyjno-transportową.

technik żywienia i usług gastronomicznych – innowacja „Dietetyk”

Przedmioty rozszerzone:

- j.angielski, geografia

Ocenia i przechowuje żywność, sporządza potrawy i napoje, planuje i analizuje sposoby żywienia oraz organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje usługi gastronomiczne. Dietetyk - zajmuje się prawidłowym i racjonalnym odżywianiem i opracowaniem diet według potrzeb.

technik programista (Nowy kierunek)

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, fizyka

Tworzy i administruje bazy danych, tworzy strony i aplikacje internetowe. Projektuje, programuje i testuje aplikacje.

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty rozszerzone:

- matematyka, fizyka

Zajmuje się specjalizacjami w zakresie energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej i słonecznej. Nadzoruje i serwisuje ich działania. Organizuje prace związane z montażem urządzeń i instalacji systemów.

 

Liceum.

2.                   

III Liceum Ogólnokształcące

 

 

 

 

 

 

„Straż graniczna – szkolenie proobronne” - innowacja

Przedmioty rozszerzone:

- j.angielski, chemia, biologia

Zajmuje się kształceniem kandydatów do służby Straży Granicznej. Program kształcenia obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Tematyka: trening strzelecki, techniki interwencji, regulaminy i musztra Straży Granicznej. 

„Wizaż i stylizacja” - innowacja

Przedmioty rozszerzone:

- j.angielski, chemia, biologia

Nabywanie umiejętności z zakresu tworzenia stylizacji i wizażu. Zapoznanie z zasadami kreowania wizerunku. Kształcenie umiejętności z zakresu różnego typu makijażu i stylizacji.

„Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych” - innowacja

Przedmioty rozszerzone:

- j.angielski, chemia, biologia

Zapoznaje się z prawnym funkcjonowaniem i specyfiką pracy w służbach mundurowych oraz umożliwia przyswojenie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności.

 

3.                   

Szkoła Mistrzostwa Sportowego - LO

Dyscypliny sportowe:

zapasy, lekkoatletyka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa

Przedmioty rozszerzone:

- j.angielski, wos, biologia

Zajmuje się  zapewnieniem wszechstronnego przygotowania sprawnościowego, doskonaleniem poziomu wytrenowania i systematycznym uczestnictwem w zawodach sportowych.

 

Szkoła branżowa.

4.                   

Branżowa Szkoła I stopnia

elektryk

Zajmuje się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych. Projektuje i montuje instalacje elektryczne zgodnie z dokumentacją techniczną.

mechanik pojazdów samochodowych

Diagnozuje oraz naprawia i obsługuje pojazdy samochodowe. Odpowiada za właściwe wykorzystanie części samochodowych oraz materiałów eksploatacyjnych.

elektromechanik pojazdów samochodowych

Zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach.

operator obrabiarek skrawających CNC

Zajmuje się przygotowaniem obrabiarek skrawających CNC do planowanej obróbki i wykonywanie obróbki zgodnie z dokumentacją techniczną.

dekarz, blacharz, cieśla, monter stolarki budowlanej – klasa patronacka PSD

Dekarz wykonuje, montuje, remontuje i dokonuje rozbiórki pokryć dachowych oraz wykonuje obróbki dekarskie i odwodnienia połaci dachowych.

Blacharz rzemiosło obejmujące wytwarzanie i naprawę przedmiotów z blachy i krycie dachów blachą.

Cieśla wykonuje, remontuje i zabezpiecza konstrukcje drewniane, formy i deskowania elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych oraz konstrukcje niezbędne na placu budowy.

Monter stolarki budowlanej montuje oraz demontuje okna, drzwi i bramy itp.

Uczniowie z klasy patronackiej są wspierani poprzez profesjonalne szkolenia i materiały dydaktyczne.

 

5.                   

Branżowa Szkoła II stopnia

technik pojazdów samochodowych

Kształcenie to kontynuacja kwalifikacji z wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I stopnia. Zajmuje się diagnostyką i naprawą pojazdów mechanicznych oraz prowadzi dokumentację serwisu samochodowego.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (oferta szkół na 2021-22 z opisem klas.pdf)Oferta do pobrania[ ]236 kB