Regulamin rekrutacji 2021/2022

HOT-INFO

Rekrutacja

WD

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzana jest w formie elektronicznej. Akty prawne regulujące proces rekrutacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U z dn. 21.03.2017 r. poz. 610)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z dn. 20.03.2017 r. poz.586)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z dn. 11.01.2017 r. poz.59)

Zarządzenie Nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa lubelskiego

Zarządzenie nr 10/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

Elektroniczna rekrutacja i dodatkowe informacje dostępne są na stronie: https://lubelszczyzna.edu.com.pl

Kryteria rekrutacji:

 1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych (maksymalnie 200 punktów, w tym punkty za świadectwo: 100, punkty za egzamin: 100).
 2. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 3. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę następujące kryteria:
 1. Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z: języka polskiego, matematyki, z języka obcego nowożytnego (najwyższa ocena) i przedmiotu uwzględnionego w profilu klasy. Za oceny na świadectwie z każdego z tych czterech przedmiotów kandydat uzyskuje:
  • celujący – 18 pkt.,
  • bardzo dobry – 17 pkt.,
  • dobry – 14 pkt.,
  • dostateczny – 8 pkt.,
  • dopuszczający – 2 pkt. (maksymalnie za oceny – 72 punkty).
 2. Ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
 3. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie – maksymalnie 18 punktów. Osiągnięcia w zawodach wiedzy i konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (finaliści konkursów) – maksymalnie 10 punktów, w innych konkursach tematycznych lub interdyscyplinarnych – laureat 7 punktów, finalista – 5 punktów. Osiągnięcia sportowe, artystyczne co najmniej na szczeblu międzynarodowym – maksymalnie 4 punkty, powiatowym 1 punkt.
 4. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego (w szczególności w formie wolontariatu) przyznaje się 3 punkty.
 5. Wynik egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów rekrutacyjnych mnoży się przez 0,2 (maksymalnie 20 punktów za każdy egzamin), łącznie za egzamin gimnazjalny – 100 punktów.
 6. Wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 (maksymalnie po 35 punktów za egzamin), a z języka obcego nowożytnego przez 0,3 (maksymalnie 30 punktów), łącznie za egzamin ósmoklasisty – 100 punktów.

Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

 1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (skierowania na badania do poradni medycyny pracy należy pobrać w sekretariacie szkoły).
 2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy sportowej orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie córki/syna do klasy sportowej.