HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

HOT-INFO

Rekrutacja

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

  • 17 maja - 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami z wyjątkiem: szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych (w tych placówkach wnioski przyjmowane będą w dniach 17-31 maja 2021 r. do godz. 15.00)
  • 25 czerwca - 14 lipca 2021 r. - dostarczenie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • 23 lipca - 30 lipca 2021 r- potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile kandydat nie dostarczył tych dokumentów wcześniej
  • 2 sierpnia 2021 r. - ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Terminy przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Od 1 czerwca do 14 czerwca 2021 r. odbędą się sprawdziany uzdolnień kierunkowych, predyspozycji językowych lub próby sprawności fizycznej.

Wyniki tych sprawdzianów powinny zostać podane przez szkoły do 17 czerwca 2021 r.

 

Do technikum potrzebne jest zaświadczenie lekarskie

Należy pamiętać, że w przypadku ubiegania się o przyjęcie do technikum potwierdzając wolę nauki w danej szkole oprócz przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, należy również przedstawić przedłożyć zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją nauki w danej szkole.