Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku

Rekrutacjal13.jpg


Kalendarium


 1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Gimnazjum Sportowe

  • Zapisy kandydatów
  • od 3 kwietnia 2013 roku do 31maja 2013 roku
  • Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej
   i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej
   oraz innych wymaganych dokumentów
  • od 28 czerwca 2013 roku do 3 lipca2013 roku
  • Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum
  • 8 lipca 2013 roku, godzina 1000

 2. Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące

  • Składanie przez kandydatów podań - w szkołach dla młodzieży podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów
  • od godz. 800  20 maja - do godz. 1500 7 czerwca 2013 roku
  • Składanie przez kandydatów kopii świadectw ukończenia gimnazjum
   i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
  • od godz. 1000 28 czerwca - do godz. 1200 2 lipca 2013 roku
  • Ogłoszenie wyników - wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów do przyjęcia
  • 3 lipca 2013 roku, godzina 1300
  • Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
  • od godz. 1300 3 lipca 2013 roku do godz. 1300 5 lipca 2013 roku
  • Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc
  • 8 lipca 2013 roku godzina 1000
  • Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej
  • 8 lipca - 10 lipca 2013 roku do godz. 1200
  • Ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji - wywieszenie list przyjętych kandydatów
  • 10 lipca 2013 roku godzina 1200
  • Przeprowadzenie ewentualnej rekrutacji dodatkowej
  • do 31 sierpnia 2013 roku

 3. Szkoła Policealna dla Dorosłych

  • Składanie dokumentów
  • do 21 sierpnia 2013 roku
  • Egzamin wstępny lub rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza
  • 26 sierpnia - 27 sierpnia 2013 roku
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji - wywieszenie listy przyjętych kandydatów
  • 30 sierpnia 2013 roku, godzina 1200 4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  • Składanie dokumentów
  • do 21 sierpnia 2013 roku
  • Egzamin wstępny lub rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza
  • 26 sierpnia - 27 sierpnia 2013 roku
  • Ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji z uwzględnieniem rekrutacji dodatkowej - wywieszenie listy przyjętych kandydatów
  • 30 sierpnia 2013 roku, godzina 1200
Zasady rekrutacji i przyjmowania
uczniów do Zespołu Szkół Nr 3

Zasady ogólne rekrutacji

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Gimnazjum Sportowego przyjmowani są, na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów, absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych. Przyjęcie ucznia do Gimnazjum następuje po złożeniu w sekretariacie Gimnazjum oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 3. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Policealnej mogą ubiegać się absolwenci szkól średnich.
 4. Kandydaci do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej, powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów..
 5. Kandydaci do wszystkich szkół Zespołu zobowiązani są do dostarczenia
  w ustalonym przez Dyrektora terminie wszystkich określonych w warunkach przyjęcia dokumentów. W uzasadnionych zdarzeniami losowymi przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie brakujących dokumentów po wyznaczonym terminie, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej przez szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną.
 6. Dyrektor przyjmuje uczniów do klas pierwszych lub na semestr pierwszy
  na podstawie decyzji komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.
 7. Dyrektor decyduje o przyjęciu do klas pierwszych (na semestr pierwszy) w przypadku: 
  a) gdy uczeń powraca z zagranicy,
  b) w innych uzasadnionych przypadkach,
  jeżeli liczba zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną jest mniejsza lub równa ilości wolnych miejsc.
 8. Dyrektor decyduje o przyjęciu do wszystkich klas programowo wyższych
  niż klasy pierwsze szkół wchodzących w skład Zespołu, a w przypadku Szkoły Policealnej, na semestry programowo wyższe.
 9. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży mogą ubiegać się kandydaci którzy nie ukończyli 18 lat.
 10. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły dla dorosłych, mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę, o ile przepisy nie mówią inaczej.
Przyjęcia
 1. Przyjęcie kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych odbywa się według następujących zasad:
  1. W pierwszej kolejności przyjmowani są ci kandydaci, którzy z mocy innych przepisów zwolnieni są z dalszej części procedury kwalifikacyjnej
  2. Dla pozostałych kandydatów wyznacza się sumę punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i wybranych zajęć edukacyjnych oraz innych osiągnięć kandydata, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  3. Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
   • we wszystkich typach szkół przyznawane są punkty za oceny z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka,
   • w III Liceum Ogólnokształcącym przyznawane są punkty z historii w oddziałach, w których przedmiotem realizowanymi w zakresie rozszerzonym jest historia, w oddziałach, w których w zakresie rozszerzonym realizowana jest informatyka, przyznawane są punkty z informatyki, w oddziałach, w których w zakresie rozszerzonym realizowana jest biologia, przyznawane są punkty z biologii,
   • w Szkole Mistrzostwa Sportowego-Liceum Ogólnokształcące przyznawane są punkty z biologii,
   • w Technikum Nr 3 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 przyznawane są punkty z fizyki.
 2. Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjów:
  • za oceny z każdego z czterech przedmiotów na świadectwie łacznie nie więcej niż 80 punktów, w tym: celujący - 20 punktów, bardzo dobry - 18 punktów, dobry - 15 punktów, dostateczny - 8 punktów, dopuszczający 2 punkty,
  • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 4 punkty,
  • maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim (1 konkurs - 4 punkty, 2 konkursy - 8 punktów, 3 i więcej - 10 punktów),
  • maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie - 2 punkty, 2 i więcej - 4 punkty) za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć:
   • zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
   • zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
   • zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
  • 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej osiągnięć:
   • działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi,
   • działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządu młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.
   • udział w projekcie/programie dydaktyczni - wychowwcym o zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiagniecimi ucznia.
 3. Za wyniki z egzaminu gimnazjalnego - łaczna liczba punktów wskazana w zaświadczeniu wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną maksymalnie 100 punktów.
 4. Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać za oceny z przedmiotów, o których mowa powyżej oraz inne osiągnięcia wynosi 100.

Przyjęcia do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego

 1. Kandydaci do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego przyjmowani są na warunkach określonych w Zasadach rekrutacji i przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Nr 3 oraz w pkt. 2 i 3
 2. Kandydaci do szkól i klas, o których mowa w pkt.1, powinni posiadać:
  1. Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  2. Zaliczenie, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną lub trenera albo instruktora, o którym mowa w pkt.3, prób sprawności fizycznej, a w przypadku kandydatów do szkól mistrzostwa sportowego- zaliczenie prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą.
  3. Pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów)
 3. Przy przyjmowaniu kandydatów do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza, o którym mowa w pkt.2 lit.a

Przyjęcia do szkół dla dorosłych

 1. W pierwszej kolejności przyjmowani są ci kandydaci, którzy z mocy innych przepisów zwolnieni są z dalszej części procedury kwalifikacyjnej.
 2. Przyjmowani są tylko ci kandydaci, którzy otrzymali akceptację komisji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
  1. Dla kandydatów wymienionych w ust.1 pkt.2 wyznacza się sumę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej oraz następujących wybranych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia odpowiedniej szkoły: j. polski, matematyka, j. obcy.
  2. Maksymalna liczba punktów, którą kandydat może otrzymać za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych w szkole dla dorosłych wynosi 60. Maksymalna liczba punktów którą kandydat może otrzymać za rozmowę kwalifikacyjną wynosi 60.
  3. Liczba punktów możliwą do uzyskania za poszczególne zajęcia edukacyjne: celujący - 20 punktów, bardzo dobry - 15 punktów, dobry - 10 punktów, dostateczny - 5 punktów, dopuszczający 2 punkty.
  4. Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna wyznacza minimalną ilość punktów wystarczającą do przyjęcia kandydata. Przyjmowani
   są ci kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymali większą lub równą od minimalnej ilość punktów, z zachowaniem zasad określających preferencje kandydatów przy uzyskaniu jednakowej ilości punktów.
 3. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów za rozmowę kwalifikacyjną, określa szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna.
 4. W przypadku, gdy po postępowaniu kwalifikacyjnym pozostały wolne miejsca Dyrektor może zdecydować o przyjęciu kandydatów.
 5. Dyrektor może odstąpić od przeprowadzania egzaminu wstępnego
  lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, którymi dysponuje szkoła.Preferencje

Przy przyjmowaniu do klas pierwszych (na semestr pierwszy) w przypadku równorzędnych wyników postępowania kwalifikacyjnego pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:

 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.


Wykaz dokumentów

 1. Kandydaci do zespołu, za wyjątkiem szkół dla dorosłych i gimnazjum, zobowiązani są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów:
  • Kwestionariusz - deklarację wyboru szkół i profili kształcenia (do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj ).
  • Fotografie - 2 szt.
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum (po otrzymaniu ze szkoły).
  • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie - dotyczy kandydatów do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej (skierowania na badania wydaje sekretariat szkoły).

 2. Kandydaci do szkół dla dorosłych zobowiązani są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów:
  • Podanie.
  • Fotografie - 3 szt.
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
   do kształcenia w określonym zawodzie (skierowania na badania wydaje sekretariat szkoły).
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum - kandydaci do liceum.
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej - kandydaci do szkoły policealnej.
  • Ankieta (do pobrania w sekretariacie szkoły).

 3. Kandydaci do gimnazjum, zobowiązani są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów:
  • Kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj ).
  • Fotografie - 2 szt.
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (po otrzymaniu ze szkoły).
  • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej.
  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.

  Do pobrania:Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
ul. Słowackiego 7
23-210 Kraśnik
telefon (081) 825 59 68
telefon (081) 825 54 26
tel./fax (081) 826 18 28
NIP 715-15-86-237
REGON 431169998
zs3@zs3krasnik.pl

© Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku
Opracowanie: INF