Regulaminy klas mundurowych

HOT-INFO

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

REGULAMIN MUNDUROWY

w Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku

 

I.                   Postanowienia ogólne

 

1.   Regulamin mundurowy określa wygląd zewnętrzny uczniów klas innowacyjnych o profilach: wojskowym i straż graniczna w Zespole Szkół Nr 3 w Kraśniku.

2.   Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klas innowacyjnych o profilach: wojskowym i straż graniczna.

3.   Uczeń zobowiązany jest dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, przez co rozumiane jest:

a)   staranne uczesanie (dziewczęta - włosy spięte, chłopcy włosy - krótkie),

b)  brak dodatkowych elementów biżuterii (kolczyki, pierścionki, widoczne łańcuszki i bransoletki),

c)   brak ekscentrycznego upiększania ciała (widoczny makijaż, pomalowane paznokcie, pomalowane włosy w nienaturalnej kolorystyce, tatuaże skóry).

4.   Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w każdych okolicznościach w stanie zapewniającym estetyczny i schludny  wygląd zewnętrzny oraz mieć świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku.

5.   Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.

6.   Ucznia klasy mundurowej obowiązują następujące zasady:

a)   umundurowanie zakupują rodzice ucznia na własny koszt,

b)   uczniowie mają prawo noszenia munduru w czasie:

-   zajęć szkoleniowych,

-   uroczystości, na które zostaje zaproszona klasa,

-   uroczystości szkolnych

c)      wolno używać tylko tych elementów mundurowych, które zostały zatwierdzone przez dyrekcję Zespołu Szkół Nr3,

d)      każdy mundur powinien być możliwie najlepiej dopasowany do sylwetki i tak też noszony,

e)       mundur nie może nosić śladów zadawnionych zabrudzeń, ma być prany, suszony, prasowany i przechowywany w sposób gwarantujący zachowanie jego walorów estetycznych.

7.   Uczniowie klas mundurowych są zobowiązani do reprezentowania Zespołu i klasy podczas uroczystości szkolnych i państwowych. O formie uczestnictwa decyduje dyrektor Zespołu.

8.   W przypadku rażącego naruszania niniejszego regulaminu i Statutu Zespołu lub notorycznego opuszczania zajęć lekcyjnych i szkoleniowych uczeń klasy mundurowej może zostać ukarany zawieszeniem w prawach członka klasy mundurowej i usunięciem z grupy objętej szkoleniem.

9.   Uczeń klasy innowacyjnej o profilu wojskowym i straż graniczna, który otrzyma karę dyscyplinarną - naganę dyrektora-  wynikającą z naruszenia postanowień Statutu Zespołu, w trybie natychmiastowym zostaje zawieszony w prawach członka klasy mundurowej na okres 2 miesięcy. W okresie tym uczeń jest zobowiązany do poprawy zachowania.

10.   Zawieszenie w prawach ucznia klasy mundurowej oznacza zakaz noszenia umundurowania i niemożność otrzymywania nagród wynikających z przynależności do grupy szkoleniowej, nie zwalnia natomiast z udziału w zajęciach i uroczystościach (uczestnictwo w stroju cywilnym).

11.   Uczeń klasy innowacyjnej o profilu wojskowym i straż graniczna, którego liczba nieobecności nieusprawiedliwionych w danym roku szkolnym przekroczy 150 godzin zostaje w trybie natychmiastowym usunięty z udziału w innowacji  za rażące naruszenie postanowień Statutu Zespołu.

 

II.                Podstawowy ubiór ucznia

 

1.   Podstawowym ubiorem ucznia klasy o profilu wojskowym i straż graniczna jest mundur polowy WP składający się z:

a)      beretu barwy obowiązującej w WP lub SG,

b)      bluzy polowej z naszywką klasy,

c)      spodni polowych,

d)      czarnych trzewików desantowych,

e)       pasa głównego brezentowego,

f)       peleryny przeciwdeszczowej.

2.   Dodatkowymi elementami munduru mogą być:

a)       kurtka zimowa,

b)       koszule mundurowe barwy khaki z krótkim rękawem i dwiema kieszeniami na piersiach,

c)       sweter wełniany z naramiennikami barwy obowiązującej w WP i SG.

3.   Zabrania się uczniom klas mundurowych:

a)      noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego lub innych mundurów,

b)      użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem np. noszenie pasa głównego na biodrach, niedopinania obuwia,

c)      trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem np. poprzez nadmierne wypychanie zewnętrznych kieszeni.

4.   Uzupełnieniem ubioru podstawowego w porze chłodnej mogą być: rękawiczki, szalik, szalokominiarka oraz czapka zimowa barwy khaki, ewentualnie koloru tkaniny mundurowej lub obuwia.

5. Zamiennie do części ubioru podstawowego w porze ciepłej oraz w pomieszczeniach

zamkniętych mogą być używane:

a)      w czasie zajęć sportowych - podkoszulka z krótkim rękawem, spodenki oraz obuwie jednolite w całej klasie,

b)       w czasie zajęć teoretycznych lub na terenie obozowisk - podkoszulka z krótkim rękawem barwy zielonej lub czarnej bez dodatkowych aplikacji i wzorów, noszona do spodni z pasem głównym, jednakowa dla całej grupy szkoleniowej.

 

III.             Wymogi w stosunku do uczniów klas objętych szkoleniem

 

1.  Uczeń ma prawo do:

a)      rozwijania swoich zainteresowań,

b)      dodatkowej pomocy w nauce z zakresu przysposobienia obronnego i wojskowego,

c)      pełnego korzystania z lekcji, które stanowią główną formę nauczania i wychowania,

d)     poszanowania jego godności osobistej, własności oraz zdrowia,

e)      wypowiadania się zgodnie ze swoimi przekonaniami, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

2.   Uczeń ma obowiązek:

a)      dbać o dobre imię szkoły,

b)       przestrzegać postanowień Statutu Zespołu oraz ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,

c)      przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w szkole regulaminami,

d)     chodzić ubrany schludnie i estetycznie,

e)      punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne, a w przypadku zastępstw przebywać w wyznaczonych miejscach (klasa, świetlica, biblioteka),

f)        zachowywać się zgodnie z normami etyki i przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności,

g)      szanować poglądy innych ludzi, ich godność i wolność,

h)      nosić identyfikator na lewej piersi, zarówno w dni mundurowe, jak i "cywilne".

3.   Uczniowie klas objętych szkoleniem bezwzględnie muszą się podporządkować przepisom BHP dotyczącym transportu na zajęcia praktyczne, pobytu na terenie strzelnicy, pobytu na zajęciach praktycznych, przemarszach poza teren szkoły.

4.   W czasie zajęć praktycznych uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminów oraz do podporządkowania się poleceniom kadry szkoleniowej.

5.   W razie naruszenia przez ucznia regulaminów obozu, strzelnicy lub zachowania stwarzającego zagrożenie życia lub zdrowia, uczeń zostanie odsunięty od zajęć.

6.   W czasie zajęć praktycznych uczniowie mają obowiązek być umundurowani.

7.   Uczniowie, którzy nie są umundurowani, mogą być odsunięci od zajęć praktycznych.

8.   Tylko w wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne bez munduru (obowiązuje usprawiedliwienie), lecz decyzję o dopuszczeniu do zajęć podejmuje prowadzący.

9.   Brak munduru powoduje niezaliczenie zajęć praktycznych.

10.  W razie dłuższej niż dwa dni nieobecności na zajęciach praktycznych ucznia obowiązuje przedstawienie zwolnienia lekarskiego.

11.  Nieobecności na zajęciach praktycznych spowodowane :

-    chorobą,

-    nieobecnością nieusprawiedliwioną,

-    brakiem munduru,

-    odsunięciem od zajęć

należy "odpracować" w innym terminie po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

12.    Zajęcia należy odrobić najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją semestralną lub końcoworoczną.

13.   Uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w praktycznym szkoleniu:

-           jednodniowym (zajęcia na strzelnicy lub zajęcia praktyczne w terenie),

-           wyjazdowym 10-cio dniowym w czasie wakacji.

14.   Uczeń nieobecny na 50% zajęć praktycznych lub/i uczeń, który nie zaliczył obozu szkoleniowego zostaje usunięty ze szkolenia i niedopuszczony do egzaminu na certyfikat ukończenia szkolenia, z zastrzeżeniem pkt. 15.

15.    W uzasadnionych przypadkach nieobecności na zajęciach praktycznych lub obozach szkoleniowych można „odpracować” w  grupie szkoleniowej programowo niższej, o ile taka istnieje, (zgodnie z programem innowacji), za zgodą Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii prowadzącego zajęcia i wychowawcy klasy.

 

IV. Oznaki klasowe oraz zasady ich noszenia.

1.    Znakiem ucznia klasy mundurowej jest naszywka wykonana według wzoru zatwierdzonego przez dyrekcję Zespołu, zawierająca nazwę szkoły, noszona na lewym rękawie bluzy i kurtki zimowej.

2.    Za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w czasie zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń kończący szkolenie może decyzją dyrektora Zespołu zostać odznaczony plakietą pn. „Absolwent szkolenia”.