Regulamin Warsztatów Szkolnych

HOT-INFO

Andrzej Szybiński
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku
1
REGULAMIN WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W KRAŚNIKU
1. Postanowienia ogólne
1.1 Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku zostały powołane przez Dyrektora Zespołu
z dniem 1 września 1993 r.
1.2 Warsztaty Szkolne są placówką szkoleniowo-produkcyjną wspomagającą i uzupełniającą pracę
szkoły. Ma obowiązek tworzenia dla młodzieży optymalnych warunków do praktycznej nauki
zawodu.
1.3 Niniejszy regulamin ma służyć właściwej realizacji postanowień Statutu Szkoły.
1.4 Ilekroć w regulaminie będzie mowa o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 3
w Kraśniku, ul. Słowackiego 7.
1.5 Ilekroć w regulaminie będzie mowa o Warsztatach Szkolnych (WS), należy przez to rozumieć
obiekt Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku, ul. Fabryczna 4 a.
1.6 Bezpośredni nadzór nad warsztatami szkolnymi sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku.
2. Zadania Warsztatów Szkolnych
2.1 Warsztaty Szkolne są integralną częścią Szkoły i stanowią główną bazę kształcenia zawodowego
w zakresie praktycznej nauki zawodu.
Ich podstawowym zadaniem jest wyrabianie u uczniów w oparciu o programy nauczania
umiejętności i nawyków praktycznych oraz rozszerzanie i pogłębianie wiadomości nabytych
na lekcjach przedmiotów zawodowych.
W tym celu warsztaty szkolne prowadzą nie tylko działalność dydaktyczno-wychowawcza,
ale również szkoleniowo-produkcyjną i administracyjną. Działalność ta jest podporządkowana
jednemu celowi czyli nauczaniu zawodu.
2.2 Do zadań WS w szczególności należy:
– zapewnienie całościowej realizacji programów nauczania dla poszczególnych - zawodów
i specjalności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły odpowiedniego typu,
– zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
– zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych,
– wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych,
– Wyrabianie u uczniów praktycznych umiejętności, zdolności dokonywania obserwacji,
kontrolowania i umiejętności dokonywania wyboru,
– wyrabianie zaradności życiowej uczniów i rozwijanie samodzielności,
– sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości WS,
– współpracuje z urzędami pracy i zakładami pracy w zakresie rekwalifikacji kadr,
– kształcenie, dokształcanie i doskonalenie uczniów klas młodzieżowych i dorosłych w formach
szkolnych i pozaszkolnych.
3. Kierownik Warsztatów Szkolnych
3.1 Warsztatami Szkolnymi kieruje zgodnie z § 14 pkt. 1 Statutu Zespołu Szkół Nr 3 Kierownik
Warsztatów Szkolnych. Do obowiązków Kierownika Warsztatów Szkolnych należy:
– opracowywanie dokumentów dotyczących działalności dydaktycznej i produkcyjnej,
– kreowanie polityki finansowej Warsztatów Szkolnych,
– sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli praktycznej nauki zawodu i ich
ocenianie,
– kreowanie zatrudnienia w zależności od potrzeb,
– kierowanie podległymi komórkami w Warsztatach Szkolnych,
– Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i innych pracowników nie
będących nauczycielami,
Regulamin Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku
2
– Opracowuje zakresy obowiązków dla podległych mu pracowników,
– ma prawo wnioskowania do Dyrektora Zespołu Szkół w sprawach przyznawania nagród,
wymierzania kar nauczycielom i pracownikom,
– ma prawo wyciągania wniosków dyscyplinarnych w stosunku do uczniów zgodnie z § 41 Statutu
Zespołu Szkół.
4. Organizacja pracy Warsztatów Szkolnych
4.
4.1 Warsztaty Szkolne składają się z trzech części:
– budynek biurowy,
– hala maszyn,
– budynek parterowy.
4.2 We wszystkich budynkach zorganizowane są pracownie zorientowane na osiągnie celów
kształcenia wynikające z charakterystyk kwalifikacji absolwentów szkoły i uczestników kursów.
4.3 Wykaz pracowni i liczby uczniów na poszczególnych pracowniach:
Nazwa pracowni Symbol Liczba uczniów w grupie
Biuro techniczne BT 6-9
Pracownia obróbki cieplnej i przeróbki
plastycznej metali
CP 6-12
Pracownie elektryczne E 9-12
Pracownie frezarek, strugarek i dłutownic F 6-12
Pracownia pomiarów warsztatowych KT 6-8
Pracownie demontażu, montażu M 6-12
Pracownia łączenia metali za pomocą ciepła N 6-12
Pracownia ostrzenia i regeneracji narzędzi
skrawających
O 6-12
Pracownie do obróbki ręcznej R 10-16
Pracownia szlifierek S 6-12
Pracownie tokarek T 6-12
Pracownia obróbki kół zębatych kopiarek i
wytaczarek
Z 6-8
4.4 Czas trwania cyklu kształcenia jest zgodny z przepisami w sprawie podstaw programowych
w szkołach dla młodzieży i dorosłych.
5. Uczniowie
5.
5.1 Naukę na warsztatach szkolnych pobierają:
1. Uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu,
2. Uczniowie innych szkół, którzy wystąpią o umożliwienie szkolenia praktycznego i zawrą
umowę o naukę zawodu,
3. Uczniowie szkół dla dorosłych mogą odbywać praktykę zawodową po zawarciu umowy,
4. Uczestnicy kursów i szkoleń organizowanych przez szkołę,
5.2 Uczeń ma prawo do:
1. Korzystania z maszyn, urządzeń, pomocy dydaktycznych i narzędzi służących do nauki lub
powierzonych zadań szkoleniowo-produkcyjnych,
2. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych przez WS, dla określonej grupy
szkoleniowej,
Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku
3
3. Korzystania z pomocy nauczycieli praktycznej nauki zawodu w rozwiązywaniu problemów
szkolnych, osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki,
4. Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
i szkoleniowo- produkcyjnym,
5. Uczestniczenia w pracach społecznie użytecznych na rzecz warsztatów, szkoły i środowiska,
6. Pomocy w dokonywaniu zakupów dla potrzeb warsztatów,
7. Współudziału w realizacji zadań podejmowanych przez własną klasę lub grupę szkoleniową,
8. Korzystania z szatni i przechowalni odzieży,
9. W uzasadnionych przypadkach uczniowie dojeżdżający powyżej 20 km zwalniania z zajęć
odbywających się na II zmianie;
– w okresie zimowym od 1 listopada do 28 lutego po godz. 1800,
– w okresie letnim po godz. 1900.
5.3 Uczeń ma obowiązek:
1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach praktycznych zgodnie
z harmonogramem przejść,
2. Przestrzegania zasad kultury, współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników WS,
3. Posiadać ubranie robocze zgodne z przepisami BHP,
4. Posiadać dzienniczek uczniowski wg ustalonego wzoru,
5. Posiadać aktualne badania lekarskie wymagane dla danego zawodu,
6. Usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach najpóźniej w następnym tygodniu po powrocie,
w przypadku zbliżającej się klasyfikacji semestralnej lub końcowo rocznej usprawiedliwić
na tydzień przed radą klasyfikacyjną,
7. Przestrzegać ustalonego rozkładu dnia,
8. Przestrzegać przepisy BHP,
9. Dbać o utrzymania czystości maszyn, urządzeń, narzędzi i estetyki pracowni,
10. Pokryć szkody wyrządzone warsztatom szkolnym.
6. Pracownicy pedagogiczni
6.
6.1 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu ma prawo do:
1. Praw wymienionych w § Statutu Zespołu Szkół,
2. Swobodnego wyboru metod nauczania,
3. Swobodnego stosowania pomocy dydaktycznych,
4. Dopuszcza się możliwość realizacji niektórych haseł programowych poprzez wycieczki
przedmiotowe,
5. Pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych
i naukowych,
6. Wykonania pomocy dydaktycznych z materiałów i na koszt WS po uzyskaniu akceptacji
kierownika,
7. Wykonania prac na obrabiarkach i urządzeniach dla własnych potrzeb.
6.2 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień statutu szkoły, regulaminu warsztatów szkolnych oraz innych
przepisów.
2. Przestrzegać ustalonego porządku dnia i dyscypliny pracy,
3. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy z powierzoną grupą młodzieży lub słuchaczy,
4. Dbać o przestrzeganie przepisów BHP,
5. Udzielania podstawowego przeszkolenia ucznia w zakresie BHP i odnotowania tego faktu
w zeszycie uczniowskim i zeszycie szkoleń,
6. Do realizowania zadań produkcyjnych w czasie przewidzianym na przewodniku warsztatowym
i zgodnie z dokumentacją technologiczną,
Regulamin Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku
4
7. W przypadku braku asortymentu produkcyjnego do tematu zorganizować w formie
ćwiczeniowej na materiałach odpadowych lub złomowych,
8. Dbać o wyposażenie i czystość pracowni,
9. Dbać o stan techniczny maszyn i narzędzi,
10. Prowadzenia zajęć w sposób przystępny i zrozumiały dla wszystkich uczniów,
11. Udzielania pomocy uczniom słabym i odstającym,
12. Udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie
potrzeb uczniów,
13. Udzielania informacji rodzicom lub prawnym opiekunom na temat obecności ucznia,
zachowania i postępów w nauce,
14. Bieżącego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej,
15. Doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
16. Pełnienia dyżurów w wyznaczonym miejscu i wyznaczonej porze, w przypadku nieobecności
dyżurującego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel z następnego dnia, nauczyciel odpowiada
za zdarzenia w miejscu dyżuru,
17. Odnotować w zeszycie dyżurów ucznia zwalnianego z zajęć odnotowując godzinę wyjścia,
18. Odnotować w zeszycie dyżurów wykroczenia uczniów nie przestrzegających postanowień
regulaminu,
19. Nauczyciel wykonujący pracę dla własnych potrzeb ma obowiązek uzyskać pisemną zgodę na
wykonywanie prac, pokryć koszty poniesione przez WS, a w przypadku materiałów i narzędzi
powierzonych udokumentować ich pochodzenie. Materiały i narzędzia o nieudokumentowanym
pochodzeniu traktowane są jako własność szkoły.
7. Pracownicy administracji i obsługi
7.
7.1 Pracownicy administracji są zatrudniani wg arkusza organizacyjnego ZS Nr 3.
7.2 Ponadto mogą być zatrudniani pracownicy na stanowiska robotnicze na umowę w zależności
od potrzeb produkcyjnych remontowych lub innych po uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu
Szkół Nr 3.
7.3 Warsztaty Szkolne korzystają z pracowników obsługi ZS Nr 3 po zgłoszeniu Dyrektorowi lub jego
zastępcy do spraw gospodarczych w zawodach:
– Elektryk,
– Hydraulik,
– Zaopatrzeniowiec,
– Robotnik do prac ciężkich,
– Malarz,
– Zastępstwo za sprzątaczkę.
8. Dokumentacja pedagogiczna
8.
8.1 Warsztaty szkolne prowadzą dokumentację pedagogiczną:
1. Programy nauczania,
2. Dzienniki lekcyjne praktycznej nauki zawodu,
3. Zeszyt do zajęć praktycznych ucznia,
4. Książka dyżurów,
5. Plan hospitacji kierownika warsztatów szkolnych,
6. Plan pracy komisji przedmiotowej praktycznej nauki zawodu,
7. Plan dyżurów nauczycieli,
8. Wykaz opiekunów poszczególnych klas,
9. Kalendarz warsztatów szkolnych,
10. Teczki z arkuszami hospitacyjnymi, badaniami bieżącymi, notatkami i sprawozdaniami
pracowników pedagogicznych,
Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku
5
11. Grafiki przejść,
12. Adaptacje programów nauczania,
13. Rozkłady materiału nauczania,
14. Zeszyt naruszeń dyscypliny i BHP.
9. Warunki socjalno – bytowe
9.
9.1 Warsztaty Szkolne posiadają:
– Pokój nauczycielski,
– Szatnia dla nauczycieli,
– Umywalnia dla personelu,
– WC dla personelu,
– Przebieralnia dla dziewcząt,
– Przebieralnia dla chłopców,
– Przechowalnia ubrań,
– WC dla dziewcząt,
– WC dla chłopców,
– Umywalnia dla dziewcząt,
– Umywalnia dla chłopców,
– Świetlica,
– Kuchnia.
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
10.
Do szczególnych zadań wszystkich pracowników szkoły (pracowników pedagogicznych, administracji
i obsługi) należy dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
10.1 Na warsztatach szkolnych są zorganizowane dwa punkty udzielania pierwszej pomocy w razie
wystąpienia urazów i wypadków oraz apteczka w pokoju nauczycielskim,
10.2 Punkty pierwszej pomocy obsługują wyznaczeni do tego pracownicy.
10.3 Każda apteczka ma wykaz znajdujących się w niej leków i zeszyt udzielonych pomocy.
10.4 W razie zaistnienia wypadku nauczyciel przerywa zajęcia, przekazuje opiekę nad młodzieżą
najbliżej pracującemu nauczycielowi.
10.5 Poszkodowanemu uczniowi udziela pierwszej pomocy, a następnie zależnie od potrzeb udaję się
z uczniem na izbę przyjęć do szpitala, lub wzywa karetkę pogotowia.
10.6 Nauczyciel pozostaje z uczniem do ustalenia stanu poszkodowanego, a następnie ma obowiązek
powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów o zaistniałym zdarzeniu, stanie poszkodowanego
i wykonanych czynnościach,
10.7 Nauczyciel znajdujący się najbliżej pracowni, w której miał miejsce wypadek musi pozostawić
stanowisko pracy (nauki) w niezmienionym stanie i zawiadomić przełożonego, a następnie
zaopiekować się młodzieżą z tej pracowni, a w przypadku braku możliwości sprawowania opieki
zwalnia uczniów z dalszych zajęć dokonując wpisu w dzienniczku „zwolniony z zajęć
data.....o godz...".
10.8 Nauczyciel ma obowiązek dbać o wyposażenie pracowni w instrukcje BHP ich stan oraz
aktualność, wszelkie zauważone niedociągnięcia poprawić i zgłosić przełożonemu.
10.9 Nauczyciel zapoznaje uczniów z przepisami bhp i ppoż.:
– Przeszkolenie na stanowisku szkoleniowo-produkcyjnym na początku każdego przejścia
(potwierdzenie w zeszycie do zajęć),
– Przeszkolenie na początku dnia nauki z uwzględnieniem szczególnych zagrożeń,
– Instruowanie bieżące.
10.10 Nadzór nad przestrzeganiem przepisów mają:
– Dyrektor Szkoły
– Kierownik Warsztatów
Regulamin Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku
6
– Nauczyciele p.n.z.
– Technik BHP
10.11 Technik BHP dokonuje przeglądu stanowisk szkoleniowo-produkcyjnych, pomieszczeń socjalnych,
biurowych i otoczenia w obecności kierownika WS
10.12 Na początku każdego roku kalendarzowego Komisja Przedmiotowa dokonuje przeglądu stanowisk
pracy.
10.13 Wszelkie stwierdzone usterki muszą być usunięte niezwłocznie, a rozwiązania konstrukcyjne
uzgodnione przez technika BHP i zatwierdzone przez Dyrektora.
10.14 WS zapewniają uczniom środki do mycia, oraz bieżącą wodę.
10.15 Wszelkie problemy z usunięciem wad, usterek i zagrożeń Kierownik Warsztatów zgłasza na piśmie
Dyrektorowi Szkoły.
11. Przedmiotowy Zespół nauczycielski Praktycznej Nauki Zawodu
11.
11.1 Członkami Przedmiotowego Zespołu Nauczycielskiego- Praktycznej Nauki Zawodu są wszyscy
nauczyciele WS.
11.2 Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący przy pomocy zastępcy wybranych przez jego członków.
11.3 Zadania komisji przedmiotowej obejmują:
1. Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów
nauczania, a także korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
2. Udział w opracowaniu planu przejść uczniów przez poszczególne działy warsztatów,
3. Udział w opracowaniu arkusza zatrudnienia nauczycieli,
4. Udział w przydziale czynności dla nauczycieli,
5. Główne opracowanie ogólnych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników
nauczania,
6. Organizowanie przedmiotowego doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przez:
– lekcje koleżeńskie,
– konsultacje indywidualne,
– posiedzenia szkoleniowe,
– inne formy doskonalenia.
7. Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i ich wyposażenia,
8. Udział w przeglądach pracowni, stanowisk pracy i określaniu przydatności maszyn i urządzeń,
9. Udział w jesiennym i wiosennym przeglądzie obiektu WS,
10. Udział w komisji złomowej.